Omgaan met privacy-gevoelige persoonsgegevens

Vanaf 25 mei 2018 moet iedere onderwijsinstelling voldoen aan de nieuwe privacyregels, voortkomend uit de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Brug is transparant over wat we met persoonsgegevens doen en waarom we die gegevens nodig hebben. Wij zullen dan ook alles in het werk stellen de persoonsgegevens van onze leerlingen, ouders, verzorgers en collega’s te beschermen tegen verlies, vernietiging, ongeautoriseerde toegang, ongeoorloofd gebruik, -veranderingen of terbeschikkingstelling.

De Brug vindt het belangrijk zorgvuldig met de persoonsgegevens van onze leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers om te gaan. In ons privacyregelement is beschreven hoe dat binnen De Brug geregeld is. Daarin staat ook beschreven op welke wijze wordt gewaarborgd dat er op een zorgvuldige manier met persoonsgegevens wordt omgegaan. Bij de opstelling van het regelement is rekening gehouden met wat de wet AVG voorschrijft.

Binnen De Brug kunnen niet alle medewerkers de persoonsgegevens zomaar bekijken. Alleen degenen die het voor hun werk/taak nodig hebben, mogen bijvoorbeeld de gegevens inzien. Dit is immers nodig om de juiste begeleiding te kunnen bieden. De beveiliging en bescherming van de vastgelegde gegevens is zodanig geregeld dat onbevoegden geen toegang kunnen krijgen tot de persoonsgegevens.

Persoonsgegevens worden zonder uw toestemming alleen versterkt aan personen of instanties (buiten de organisatie) voor zover dit op grond van wettelijke regels verplicht of geoorloofd is. De gegevens, die verstrekt worden zijn alleen die gegevens die voor het uitvoeren van diens taken van belang zijn. 

Cookie instellingen veranderen

Verander toestemmening cookies

Meer AVG documenten