Ondersteuningsprofiel De Brug

Soms gebeurt het dat leerlingen, om diverse redenen, achterstanden oplopen of stagneren in hun ontwikkeling. Door het inzetten van verschillende vormen van begeleiding of ondersteuning zetten we ons ervoor in om deze achterstanden weg te werken en stagnaties te doorbreken. Dit alles zodat de leerling weer verder groeit en uitstroomt met een Entree diploma, deelcertificaat of een plek op de arbeidsmarkt.

Niveau 1: basis- en extra ondersteuning

Het Ondersteuningsprofiel van De Brug ziet er als volgt uit:

A: Een basisstructuur binnen school met de volgende personen:

  • Elke leerling heeft een mentor
  • De Brug heeft goed opgeleide en betrokken theoriedocenten, vakleerkrachten en stagebegeleiders
  • De aanwezigheid van onderwijsondersteunend personeel, zoals een docentondersteuner praktijk, psycholoog, orthopedagoog en ambulante ondersteuner
  • Een goed functionerend leerlingvolgsysteem, waarin alle gegevens van de leerling staan en de ontwikkeling wordt vastgelegd

B: Preventieve en licht curatieve interventies. Dit zijn afspraken binnen school en ondersteuningsvormen, die in principe altijd aanwezig zijn. Bijvoorbeeld:

  • Een structureel wekelijks zorgoverleg om hulpvragen, instructie- en ondersteuningsbehoeften, leer- en/of gedragsproblemen te bespreken en passende acties en/of vervolgtraject te bepalen.
  • Een veilig schoolklimaat met regels en afspraken en heldere normen en waarden.
  • Onderwijsprogramma’s voor alle leerlingen, zodat iedere leerling op zijn of haar eigen niveau kan werken en leren. Daarbij horen ook hulpmiddelen voor een leerling en specifieke instructie- of werkruimtes (aparte instructietafel, stilteruimtes etc.).
  • Programma’s die gericht zijn op sociale veiligheid en het voorkomen en aanpakken van gedrags- of sociaal emotionele problemen. Op De Brug hebben wij als aanbod: Sociale Vaardigheidstraining / weerbaarheidstraining, Agressie Regulatietraining, training Girl’s Talk +, training Jongens, Ik-pubertraining.
  • Duidelijke protocollen, die richting geven aan ons handelen, bijvoorbeeld een pestprotocol, medisch protocol, time-outprotocol.
  • Samenwerking en afstemming met andere partners, zoals leerplicht, schoolagent, wijkteams, jeugdzorginstanties etc.

C: Kwaliteitsbewaking op het onderwijsaanbod en de zorg binnen school. Dit betekent structurele evaluatie en bezinning op ons handelen door leerlingen, ouders, eigen medewerkers en externe partners.

Niveau 2: arrangementen

Soms kan het voorkomen dat de basis- en extra ondersteuning binnen De Brug toch niet afdoende is om passend onderwijs te realiseren. In dat geval kunnen wij de expertise van specialisten binnen ons Samenwerkingsverband inschakelen. Het Samenwerkingsverband kan vervolgens zorgen voor een (tijdelijk) arrangement. Zo’n arrangement kan bestaan uit specialistische ondersteuning voor leerlingen met een hele specifieke hulpvraag. Denk bijvoorbeeld aan advies of begeleiding van een deskundige vanuit de Mytylschool voor een leerling met motorische problemen.

Niveau 3: zware ondersteuning

Soms wordt duidelijk dat een leerling meer ontwikkelingskansen heeft op een andere school, waarbij meer mogelijkheden zijn voor aanpassingen en maatwerk en meer begeleiding is. De leerling kan dan doorstromen naar het Speciaal Onderwijs. Het Samenwerkingsverband kan hiervoor een Toelaatbaarheidsverklaring afgeven.